Đ ê m P h á p H o a
- Thích Chơn Hiệp, Quảng Tú, Sol7

Đêm tụng kinh Pháp Hoa thấy vang động tinh hà
Địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bổng đơm hoa
Đêm tụng kinh Pháp Hoa bảo tháp hiện chói loà
Khấp trời Bồ Tát hiện tay Phật trong tay ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa thấy ta và Phật Đà
Lòng dạt dào hạnh phúc rực ánh sáng Như Lai
Đêm tụng kinh Pháp Hoa không giám khinh suất người
Biết người sẽ thành Phật tâm Phật trong tâm ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa thấy vang động tinh hà
Địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bổng đơm hoa
Đêm tụng kinh Pháp Hoa bảo tháp hiện chói loà
Khấp trời Bồ Tát hiện tay Phật trong tay ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa lắng nghe lời Phật dạy
Tràn đầy nguồn diệu pháp toả chiếu trong tâm ta
Đêm tụng kinh Pháp Hoa trời đất cũng kính lạy
Vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh Pháp Hoa.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.