Kết quả 1 từ 2 trong 2

Đề Tài: Một tôn-giáo mới

 1. #1
  Ngày, tháng tham gia
  Feb 2010
  Bài Gởi
  9,496
  Thanks
  114
  Thanked 2,416 Times in 1,725 Posts

  Mặc Định Một tôn-giáo mới

  Thời-gian gần đây, có nhiều bài-viết mà Nơi Gửi đăng trên các diễn-đàn liên-mạng là UPACNEWS1@aol.com, liên-tục nói nhiều về một nhân-vật tên là Dr. Mac Truong, tên tắt là DMT. Tôi thử tìm hiểu thì ghi-nhận được vài nét sơ-lược về bản-thân cũng như về các hoạt-động, dự-án, và mục-đích của nhân-vật này như sau.


  I
  DR. MAC TRUONG LÀ AI

  11. Cứ theo đương-nhân tự giới-thiệu thì DMT Dr. Mac Truong(Tiến-Sĩ Mạc Trường).
  Dr. Mac Truongnăm nay 71 tuổi.
  Dr. Mac Truonglà Tiến-Sĩ Luật(J.D.), Tiến-Sĩ Cao-Cấp Luật(J.S.D.) về Luật Quốc-Tế, hành-nghiệp Luật-Sư liên-tiếp hơn 25 năm tại Bang New York, Hoa-Kì.
  Ông cũng là Tiến-SĩTriết, sau khi đậu Phó-Bảng về Chính-Trị, Tâm-Lí, tại Viện Đại-HọcSorbonneParis, Pháp.
  Địa-chỉ hiện-tại của ông là:
  Dr. Mac Truong
  325 Broadway
  New York, NY 10007
  Điện-thoại số (212) 566-6000 / (914) 215-2304
  Email: dmtforest@aol.com / everywhereishome@aol.com /UPACNEWS1@aol.com

  Ghi-Chú: “Dr. Mac Truong” không phải là cách ghi tên thông-thường của người Âu Mĩ. Tên ông là Mạc Trường, vậy Mạchọ(family name), người-nói-tiếng-Anh sẽ ghi họđứng sau tên (thí-dụ: Dr. Truong Mac).

  12. Qua các bài viết của ông, người ta thấy Dr. Mac Truong(viết tắt là DMT) là một luật-sư, nhà sản-xuất và điều-tiết phim ảnh, tổng-quản-lí đại-khách-sạn, tác-giả nhiều sách chuyên-đề, nhà thơ, triết-gia, tâm-lí-gia, chính-trị-gia, lí-thuyết-gia, nhà hùng-biện, nhà tiên-tri, vị khai-lập một tôn-giáo mới, nhà phát-minh có nhiều bằng sáng-chế, người rành và biết nhiều ngoại-ngữ, nhân-vật có danh-tiếng và ảnh-hưởng tại nhiều địa-phương và trên nhiều lãnh-vực.


  II
  DR. MAC TRUONG CHỐNG KINH THÁNH

  21.DMT đã đứng ra kiện, nhưng không thắng kiện, cho nên vào năm 2005, DMT thượng-tố vụ kiện ABS(American Bible Society= Hội Thánh-Kinh Hoa-Kì) lên Tòa cao hơn, vì, theo DMT, ABSđã xuất-bản một cuốn sách mệnh-danh “Thánh Kinh” trong đó chứa-đựng phần lớn là các tài-liệu ăn cắp [đạo văn] mà phịa ra là công-trình và tư-tưởng tuyệt-đối “nguyên tác” của một nhóm nô-lệ Do Thái nào đó trong xứ Ai Cậpcổ, với Môi Selà kẻ cầm đầu nổi tiếng nhất, khoảng 3,300 năm về trước. Theo DMTthì:
  Phần thứ nhất, Cựu Ước, gồm những í-tưởng chôm của người khác, mà các độc-giả iêu-thích cho là nhằm bảo-vệ quyền-lợi của giới nô-lệ, nghèo-khổ, và vô-học, chống lại ách tàn-bạo của giới giàu-khôn.
  Phần thứ hai, Tân Ước, do một nhóm lãnh-tụ người Do TháiPhật-Tửviết ra, khoảng 2,000 năm trước đây; cũng gồm đa-số tài-liệu bợ của người khác, tái-biên và giả-tạo một huyền-thoại Do Tháinổi tiếng về một con người có thật tên là Yeshu, và biến vai trò ấy thành một nhân-vật “độc đáo” tên là “Jesus”, rồi gán vào mồm ông ta những ngôn-từ trong Kinh Phật-Giáođể củng-cố thêm cho í-đồ bảo-vệ các quyền-lợi, nhu-cầu, và hi-vọng của tầng-lớp nghèo-nàn, thất-học, cơ-cực, bệnh-hoạn, và bị áp-bức, v.v...

  22. DMTkiện ABS(Hội Thánh-Kinh Hoa-Kỳ) vì Kinh Thánhchứa-đựng một sự pha-trộn của sự-kiện với tư-kiến và hư-cấu, và vì người xuất-bản không bị quy-trách về bất-cứ suy-luận nào mà độc-giả của nó có thể đã rút ra khi đọc các đoạn Kinh ấy; và vì ABSđã ấn-hành cuốn Thánh-Kinh mà không có lời mở đầu cần-thiết xác-nhận rằngnội-dung sách này không phải đoạn nào cũng là sự thật, trái lại đa-phần gồm có í riêng và chuyện bịa, và những ai tin theo từng chữ trong đó tức là tự mình rước lấy rủi-ro và hiểm-nguy, chứ nhà xuất-bản không chịu trách-nhiệm.

  23. Vụ kháng-án này đến nay vẫn chưa được xử chung-thẩm tại Tối-Cao Pháp-ViệnHoa-Kì.

  24. Tóm-tắt là DMTchống-đối nội-dung của cuốn Bible, là cuốn Kinh Thánhcủa tôn-giáo thờ God= Thiên-Chúa, nhất là Thiên-Chúa 3-Ngôi [Trinity= tam vị nhất thể= một thể, ba ngôi].

  III
  DMT SÁNG-LẬP MỘT TÔN-GIÁO MỚI

  31. DMTkhai-sáng ThuyếtTương Tuyệt-Đối” (AR= Absolute Relativity), rao-giảng tôn-chỉ “TínQuýTrọng (RPR=ReliabilityProductivityRespectability) trong Tương Tuyệt Đối” mà ông gọi là một hiến-pháp cho toàn-cầu.
  Tương Tuyệt-Đối” là Nhất Tinh, trong đó có Tứ Bối.
  Tứ Bốilà 4 bửu-bối để sống ở đời:
  Bối một: Lưỡng Quyền: Tài cùng Đức (hay Dũng và Nhân; Mạnh và Tử-Tế).
  Bối hai: Tam Bảo: TínQuýTrọng.
  Bối ba: Tam Linh: Dám Nghĩ, Dám Nói, và Dám Làm Đúng.
  Bối bốn: Thất Vi: Pháp, Nghiệp, Cư, Gia, Thanh, Lực, Tiến.

  32. Đồng-thời, DMTlập ra một Tôn-Giáo Mới, gọi là “Việt-Đạo”, tức “Việt-Nam Đạo”, mà cũng là “Vũ-Trụ Đạo”. Ông là người sáng-tạo, thành-lập, và lãnh-đạo, tức Giáo-Chủcủa tôn-giáo mới ấy trên thế-giới.
  Mỗi thành-viên của Việt-Đạo, được gọi là “Việt-Tử”.
  Việt-Tửcũng có nghĩa là “Quân-Tử Việt-Nam”.
  DMTgọi người đối-thoại (ngôi thứ hai) là “vị”.

  321. Tuy là Việt Đạo, nhưng DMT, dù chống Kinh Thánhtức chống Chúa 3 Ngôi, song lại chấp-nhận Thiên-Chúa (“Chúa Cha” và “Chúa Con” trong Kinh Thánh), và quan-niệm 2 vị Chúanày trong Kinh Thánh như là các phiên-bản(version) kế-tiếp của God. Ở đây, xin dịch chữ GodThượng-Đếcho dễ hiểu.

  322. Theo DMT, Thượng-Đếlà tác-giả (lập-trình-viên/thảo-chương-viên) của một nhu-liệu (phần mềm), mà sự sống/cuộc đời của mọi loài, nhất là loài người [theo lí-thuyết thì phải diễn ra đúng như tác-giả đã quy-định/lập-trình trong nhu-liệu ấy].
  Do đó:
  GOD, Thượng-Đếcủa Toàn Vũ-Trụ, Universal God, là God 0.0 (cao hơn “Chúa Cha” Jehovah).
  JEHOVAH, Thượng-Đế của Kinh Thánh, là God 1.0;
  JESUS, con đẻ của God 1.0 là God 2.0;
  DMT, tức Jesus God 2.0 tái-sinh bằng xương bằng thịt, mang quốc-tịch Hoa-Kỳ, là God 3.0.
  DMTtự-hào: “Thượng Đế đã hiện ra trong thể xác của một người dân quèn đất Việt.”
  Như thế, thì:
  GOD0.0là Thượng-Đế nguyên-thủy, tối-thượng;
  JEHOVAH 1.0[trong Sách Cựu-Ước] là vị Thượng-Đế phiên-bản 1;
  JESUS God 2.0 [trong Sách Tân-Ước] không phải là Ngôi 2 đồng Thể với Ngôi 1, mà là một Thể khác, Thượng-Đế phiên-bản 2;
  DMT God 3.0không phải là Ngôi 3 đồng Thể với Ngôi 1 và Ngôi 2, mà là một Thể khác, Thượng-Đế phiên-bản 3. Tuy nhiên phiên-bản 3 này lại là phiên-bản 2 [Jesus] tái-sinh.
  DMT(viết tắt là God 3.0) cũng tự xưng là Thế sư Mạc Trường hay Đế Mạc Thượng.

  Ghi-Chú: Theo DMT, THE HOLY SPIRIT(Ma Thánh= Chúa Thánh Thầncủa “Công-Giáo”, Thánh Linh của Tin Lành) nguyên là Ngôi 3 đồng Thể với Ngôi 1 và Ngôi 2, nay không còn được kể là 1 ngôi, 1 vị, hay 1 phiên-bản nào hết (tức là không còn có Chúa Thánh Thầnhay Thánh Linh).
  Và cũng không còn có niềm tin về Đức Jesus tái-lâm, vì Jesus(God 2.0) đã tái-sinh làm DMT God 3.0rồi.

  33. Đã là Đạothì phải có Kinh.
  DMTgọi Kinhcủa Việt-Đạo(Việt-Nam-Đạo, Vũ-Trụ-Đạo) là “The Wholy Bible”.
  Kinh của Đạo Chúa là “The Holy Bible”.
  Phải chăng DMTchơi chữ, bằng cách vẫn dùng đồng-âm “hô li” của HolyBible mà đặt tên cho Kinh của Đạo mình cũng là “hô li”: Wholy Bible.
  Kinh Thánh Holy Biblecủa Đạo Chúagồm có 2 sách (Cựu ƯớcTân Ước). Theo DMT:
  Cựu Ướclà phiên-bản Môi Secủa God 1.0;
  Tân Ướclà phiên-bản Jesuscủa God 2.0;
  Còn sách Wholy Biblecủa Đạo Việt DMTviết thêm sau này là phiên-bản nâng cấp (upgrade) của phiên-bản Môi Secủa God 1.0: Theo DMT, Wholy Biblelà một tác-phẩm lí-thú, lạ thường, nhưng nó mới thật là phiên-bản chân-chính thực-sự, đầy-đủ hơnHoly Biblecủa Đạo Chúa cũ (vốn thiên-lệch và ngụy-tạo). Trong Wholy Biblecủa Đạo Việtcó thêm Điều Răn Thứ 11(thay vì Holy Bible chỉ có 10 Điều Răn).

  34. Trong Việt-Đạo, học-thuyết/triết-lí của DMT được gọi là Tương Tuyệt Đối. (XemĐoạn31trên kia.)Tính Tương-Đối(Relativity) nguyên là của Albert Einstein, mà DMTkhai-triển, thành ra Absolute Relativity= Tương-Đối một cách tuyệt-đối. Đáng lẽ nên gọi là Tuyệt Tương-Đối, nhưngDMTgọi là Tương Tuyệt-Đối thì nghe xuôi tai hơn.

  35. Theo DMT, Thuyết Tương Tuyệt Đốilà một bản Hiến-Pháp Toàn-Cầu mà ông đã soạn ra và xuất-bản vào khoảng năm 1978, để thiết-lập một nền Cộng-Hòa chung cho thế-giới, có quyền-hành hợp-pháp qua một chính-phủ liên-bang toàn-cầu dân-chủ và tự-do, có nhan-đề là “Xây-Dựng Cơ-Cấu Văn-Minh Thế-Giới”, trong một thời-đại mới, được gọi là thời-đại Tương Tuyệt-Đối; nó vượt cao hơn các viễn-kiến í-thức-hệ truyền-thống đối với thế-giới của Thánh-Kinh hoặc Phật-Giáohoặc Ki-Tô-Giáo, hoặc Hồi-Giáo, hoặc Vô-Thần, hoặc Cộng-Sản.
  DMThô-hào tín-đồ Do-Thái-GiáoDo-Thái, Chính-Thống-Giáocủa Thiên-Chúa-Giáo, Ki-Tô-Giáocũng như Tin Lành, thành-viên Talibanvà/hoặc Al Qaeda, và các hệ-phái Hồi-Giáokhác trên hoàn-cầu, sẽ nên cùng nhau theo-dõi chủ-đề “NỀN VĂN-MINH SẮP ĐẾN CỦA SIÊU NHÂN-LOẠI” mà ông đã trình tại Tòa (Xem các Đoạn 2223trên kia) để khám-phá ra chân diện-mục và sự khác nhau giữa Chúa Jehovah, Chúa Cha, Chúa Con, và Thánh Allah, rồi tự mình tự-do tiếp-nhận và tự-nguyện thực-hành TínQuýTrọng trong Tương Tuyệt-Đối tại bất-cứ nơi đâu, và bất-cứ lúc nào.
  Theo DMTthì ông đã nhận lời thách-thức của Tiên-Tri Muhammad, viết lại và hoàn-thiện không chỉ toàn-bộ KinhKoran[của Hồi-Giáo], mà cả chủ-thuyết của Đức Thích-Ca, các cuốn Cựu ƯớcTân Ước[của Ki-Tô-Giáo], cũng như Tuyên-Ngôncủa Karl Marx, và Thuyết Tương-Đối của Einstein, để tạo thành một Chương-Trình Liên-Mạng, có tên là “NHU-LIỆU DMT GOD 3.0”.

  36. Theo Einstein thì: Về mặt vật-lí-học,Tính Tương-Đốicho thấy kích-thước của các lượng-thể đều là tương-đối đối với tốc-độ của người quan-sát, tỉ như sự co-rút của không-gian và sự giãn-nở của thời-gian. Về mặt triết-họcbản-thể-học, Thuyết Tương-Đốiquan-niệm rằng điểm quan-sát không có tính chính-xác hay căn-cứ vững-chắc, mà chỉ có giá-trị tương-đối, chủ-quan, tùy theo sự khác nhau trong nhận-thức và suy-xét. Eisnteinnhắm vào, và nghi-ngờ sự thật về đối-tượnghiện-hữu (trong không-gian).
  Theo Đức Thích Cathì Vô-ThườngTính của vạn-vật: hiện-tại thì thế, tương-lai sẽ khác; đời này thì thế, đời sau sẽ khác. Đức Phật chú-trọng sự thay-đổi, tính bất-định [tức tương-đối] của sự-vật và chúng-sinh (vượt qua thời-gian).
  Theo DMT, qua Định-Nghĩa số 1 trong 20 Định-Nghĩa về Tương Tuyệt-Đối,thì mỗisự-vật tự nóvà với chính nó bao giờcũng đã có một sự khác nhau rồi [nguyên-lí Đa Dạng].

  37. Theo DMTthì “Việt-Nam Đạo” theo “Vũ-Trụ Đạo”, sống theo tôn-chỉ “Tứ Bốitrong Tương Tuyệt-Đối” là đủ, không tranh-cạnh đạo nào hơn, đạo nào kém; chỉ bàn-cãi về í-tưởng, không nói xấu cá-nhân...

  Ghi-Chú:Tuy thế, DMTvẫn chỉ-trích Đạo Phật, Đạo Chúa, Đạo Hồi, v.v..., nhất là nặng lời chê-bai Đạo Phậtvà bản-thân ĐứcThích Ca. Chúa thì cũng thế, vì đã từ Phật mà ra.DMTtrả lời một độc-giả: Ai có Tam Bảo(Tin Quý Trọng)[Bối 2 trong Tứ Bối] là bạn; ai không có Tam Bảo là thù.

  38. Hiện nay, DMTchú-trọng tác-phẩm “THE GOD FACTORPAST CIVILAZATIONS” (YẾU-TỐ THƯỢNG-ĐẾCác Nền Văn Minh Cũ) của mình, là cuốn sách cần được phổ-biến rộng-rãi và cấp-tốc, trong đó Phần I là “THE WHOLY BIBLE”, một trong các cuốn sách dành cho trẻ em Hồi-Giáovà không-Hồi-Giáo, đa-số tuyệt-đối là nguyên-bản viết bằng nhiều thứ tiếng, nhưng trước tiên là cuốn “TƯƠNG TUYỆT-ĐỐI, Đối-Chất với Thánh-Kinh”, và nhiều cuốn khác, v.v...

  39. Trước đây, DMTđã có í-định truyền-bá triết-thuyết/tôn-giáo của mình trước tiên tại Việt-Nam, thiết-lập một Điện gọi là “Việt-Nam và Thế-Giới Văn-Minh Siêu Việt Điện”, đào-tạo hàng chục triệu sinh-viên Việt-Namvà quốc-tế.
  Tuy DMTđã là Thế Sư(bậc Thầy của Thế-Giới), nhưng, theo ông, với dự-án này thì sẽ có hàng chục triệu người có tài-đức hay lòng yêu nước cao-độ, hơn xa Thế Sư Mạc Trường.
  Cụ-thể là DMTsẽ xây Kinh Đô Thế-Giới (Thế Đô) tại Việt Nam, và biến nước ta thành một trung-tâm văn-minh hoàn-cầu. DMTgọi nền văn-minh đó là Nền Văn Minh Hoàn Vũ bậc 3.

  Thế nhưng...

  IV
  DMT PHẠM HÚY
  41. DMTphạm phải một điều húy kị đối với Việt-Nam(hiện nay), là... đụng vào chính-trị.
  Năm 2003, DMTxuất-bản cuốn “Mộng Hồn Việt” (Dream of Vietnam's Soul) và năm 2005xuất-bản tiếp cuốn “Văn Minh Đại Việt” (Great Vietnam's Civilization), theo ông là nhằm giúp Việt Namtrở thành trung-tâm lãnh-đạogiáo-dục tinh-thần, vì Việt Namcần cósự chỉ-đạovà các sáng-kiến đổi mới.

  42. Nhưng DMTtiến xa hơn, nói đến các phương-thức cải-tổ hệ-thống chính-trị và pháp-luậttại Việt Nam, đòi chuyển-hóa Đảng Cộng-Sản Việt Namhiện nay thành một hiệp-hội luật-sư hùng mạnh, để phục-vụ quốc-gia, biến dân Việt thực sự thành “đỉnh cao trí tuệ loài người”, và thiết-lập Kinh Đô Thế-Giới(Thế Đô) tại Miền Trungnước ta.
  DMTdự-trù chế-tạo, với sự cộng-tác của Nhật Bản, Nam Hàn, và Đài Loan, hoặc mua ngay, khoảng 100 đầu đạn nguyên-tử của Hoa Kí, Pháp, hay Nga, cùng với hỏa-tiễn tầm xa 10,000 cây số, đủ sức bắn đi từ dải núi Hoành Sơncủa Việt Namthẳng tới Bắc Kinhhay các iếu-điểm kinh-tế khác của Hoa Cộng, hay Bình Nhưỡng(Bắc Hàn). Như thế, Việt Namlà một thành-trì công-khai để chống lại cuộc xâm-lăng sắp tới của cộng-sản Trung Hoa, đồng-thời biến-đổi Việt-Namthành một tiêu-điểm/cội-nguồn văn-minh thế-giới.
  Muốnđược như thế, [nhà cầm quyền] Việt NamphảimờiTiến-Sĩ Mạc Trường, người dám nghĩ, dám nói, dám làm, về chỉ-đạotinh-thần dân-tộc, vừa giải-quyếtvấn-nạn Hoàng/Trường-Sa, vừa làm cho quốc-gia hùng mạnh.
  DMTcho rằng, khi đó hàng triệu Việt Tửtrên toàn thế-giới sẽ có dịp ôm bụng cười to đến độ Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ không còn mặt mũi uy tín nào.
  Trả lời một độc-giả, DMTquả-quyết: “Việt-Nam Đạođã và đang sửa-soạn mạnh-mẽ tinh-thầncách-mạngDân-Chủ Tự-Do, lãnh-đạo dân-tộctrên căn-bản Tứ Bốiđể phục-vụ tổ-quốc Việt Nam.”
  Cuối-cùng, DMTvận-động ứng-cử làm Tổng-Thống Việt Namvào năm 2016.

  43. Theo DMTthì bây giờ ở Việt Namcó 800 người xem “Văn Minh Đại Việt” mỗi ngày, và như vậy là 24,000 mỗi tháng. Con số tương-đương với “Mộng Hồn Việt”. Và cũng tương-đương với trên 1,500,000 clips 5 phút mỗi tháng trên YouTube.
  Thế mà, kết-quả, cũng theo DMT, thì tuy sách của ông đã được phổ-biến trong giới lãnh-đạo của Việt Nam, nhưng, trớ-trêu thay(lời DMT)lại bị cấm trong quần-chúng.


  V
  DMT TÌM ĐẤT KHÁC ĐỂ DỤNG VÕ

  51. Thấy khó khởi-sự tại Việt Nam, DMTquay qua nước khác, vì đây hoàn-toàn là một chương-trình giáo-dục cho thanh-niên các nước trên thế-giới.
  Năm 2007, DMTđề-cập đến Thủ-Đô Thế-Giới tại Việt-Namnhư là một Giải-Pháp Mới cho Thế-Giớiđể tái-tạo và phục-hồi nền kinh-tế thế-giớiqua khỏi các cơn khủng-hoảng toàn-cầuvề tài-chánh và kinh-tế hiện nay.

  52. Theo DMT, Do-Thái-Giáo, Ki-Tô-Giáo, và Hồi-Giáo, tất cả đều đặt nền-tảng trên một sự dối-trá của Abraham, rằng Thiên-Chúabảo ông ta hãy ngưng giết con trai mình là Isaac. Chúng ta hãy lật tẩy sự láo-khoét đó, liệng Kinh Torah, Sách Tân Ước, và Kinh Koranvào sọt rác, rồi cài-đặt Nhu LiệuDMT God 3.0vào đầu óc của mọi con người thời nay; làm như thế sẽ thống-nhất được hết thảy 3 tôn-giáo ấy, dứt điểm các cuộc chiếntại Trung Đôngvà bất-cứ nơi nào khác trên hoàn-cầu.

  53. Như đã nói trên, DMTkhông chỉ lo về Tôn Giáo, Giáo Dục, mà còn lấn qua Kinh Tế, Chính Trị, mà sự-kiện nổi bật nhất hiện nay, ngoài vụ Hoa Cộng dòm-ngó Việt-Nam, là vụ Hồi-Giáonói chung, ISISnói riêng, mà thế-giới đang quan-tâm.
  DMT dùng Thuyết “Tương Tuyệt Đốivà “Yếu Tố Thượng Đếđể chấm dứt các vụ ISISchặt đầu người ta, ngay trong đầu óc của bọn hành-quyết.
  Theo DMTthì, về mặt tôn-giáo, Đấng Allah hay Kinh Korancủa Muhammadchỉ có ở trong đầu óc của một đám đông hơn một tỉ tín-đồ Hồi-Giáotrên thế-giới.

  54. Theo DMTthì ông đã trở thành một huyền-thoại sống tại Haitivà trong thế-giới Hồi-Giáo. Họ biết ông là DMT God 3.0, và mới đây thì họ cũng nhận ông thực-sự là DmtAllahGod(DMTlà Chúa Allahcủa Hồi-Giáo).
  Như thế thì việc kết-hợp họ[tín-đồ Hồi-Giáo] lại một cách êm-thắmvới giáo-dân Ki-Tô-Giáo3.0, Do-Thái-Giáo 3.0, Phật-Giáo 3.0, Cộng-Sản 3.0, Vô-Thần 3.0, Tai To Mặt Lớn 3.0, Tầm Thường 3.0, Mỗi Người 3.0... không còn là vấn-đề.

  55. DMTcho biết: Tháng 5 năm 2012ông đã trở lại Haiti, được dân ở đây tiếp đón niềm-nở, tạo nên huyền-thoại một người Việt-Namđã đến Haitiđể tái-thiết lại nước này [bị động đất vào đầu năm 2010] bằng cách xây-cất Kinh Đô Thế-Giới đầu tiêntại đây.
  Năm ngoái, DMTđã báo cho Tòa Án biết là ông trông đợi sẽ đi Haitivào tháng 1hoặc 2, năm 2014, vì Dân-BiểuJean Ariel Joseph, điều-phối-viên của Hạ-Viện và Thượng-Viện Haiti, vừa cho ông hay là cả dân-chúng lẫn chính-quyền bên đó đang sẵn-sàng khởi-công dự-án nói trên của ông.
  Có lẽ năm ngoái không đi, nên nayDMTcho biết: vào tháng 4hoặc 5, năm 2015, ông sẽ đi Haitiđể trao-đổi quan-điểm với Hội Luật-GiaHaitivề Luật Quốc-Tế, do Giám-MụcLubin Moisetổ-chức. Đó là một phần trong dự-án lớn hơn của ông, là cổ-xúy thông-điệp của RPR in AR (TínQuýTrọng trong Tương Tuyệt Đối) và chủ-động xúc-tiến việc xây-dựng Thế Đô đầu tiêntại Haiti(thay vì chỉ một Kinh-Đô/trung-tâm thế-giới tại Việt Nam).

 2. #2
  Ngày, tháng tham gia
  Feb 2010
  Bài Gởi
  9,496
  Thanks
  114
  Thanked 2,416 Times in 1,725 Posts
  Người Mở Đề Tài

  Mặc Định

  THIỂN-KIẾN SƠ-KHỞI

  Tôi chưa đọc hết các cuốn sách, xem hết các cuốn phim của Dr. Mac Truong (DMT), mà mới chỉ đọc các đoạn kèm theo trong vi-thư của ông gửi Ô. Lê Thăng Long(Lincoln Le), nhưng vì đây là một đề-tài không chỉ quan-trọng đối với DMTmà còn có thể là “giấc mơ” của nhiều người, trong đó có tôi, vả lại DMTđã viết “Please do.Comment”, nên tôi mạo-muội nêu lên đây vài thiển-kiến(không phải thiên-kiến), sơ-khởi mà thôi (vì còn tiếp-tục đọc, xem, suy-nghĩ, và viết thêm ít nhất là một bài nữa về nhân-vật DMTnày).

  1) Về bản-thânDr. Mạc Trường(viết tắt là DMT):
  DMTcho biết: Từ năm 2003, ông bị Tối-Cao Pháp-Viện của Bang New Yorktreo bằng hành-nghiệp Luật-Sư, chỉ còn chuyên về Luật Quốc-Tế và các vụ án Chống Bất-Công bên ngoài hệ-thống pháp-đình [quản-hạt] của Bang New York, vì Tòa cho rằng DMTchỉ lo các vụ tranh-chấp phù-phiếm và rắc-rối, “thấy ai kiện nấy”, kể cả vụ kiện ABS(American Bible Society= Hội Thánh-Kinh Hoa-Kì) (Xem Phần IItrên kia.)
  DMTkêu gọi các nhà xuất-bản ở hãy ấn-hành cuốn “THE GOD FACTOR” của ông, nhưng có một nơi gửi thư từ-chối (“crazy wow but no thanks!”), còn các nơi khác thì chưa thấy ai hồi-âm.
  Tôi thành-tâm cầu mong cho ông được may-mắn hơn trong nghề-nghiệp và sự-nghiệp lập-thuyết, lập đạo.

  2) Về hình-thức các trích-đoạntrong email của DMT:
  Có nhiều chỗ DMTviết sai chính-tả, văn-phạm/ngữ-pháp; hoặc sai chữ/nghĩa.
  Vài thí-dụ:
  2a/ DMTgọi Kinhcủa Việt-Đạo(Việt-Nam-Đạo, Vũ-Trụ-Đạo) là “The Wholy Bible”.
  Trong tiếng Anh không có chữ nào viết là Wholy. Có lẽ DMTmuốn dùng tính-từ Wholly [nghĩa là hoàn-toàn, toàn-bộ, toàn-diện]để chỉ Bible của mình, vì theo DMT thì Wholy Biblecủa ôngtoàn-bộ/toàn-bích, đầy-đủ hơnHoly Biblecủa Thiên-Chúa-Giáo.
  2b/ DMT viết, trong định-nghĩa thứ 20 (cuối cùng) của Absolute Relativity: Absolute Relativity is everything and nothing, contradiction and non-contradiction, logicand metaphysics, God and non-God, spirit and matter, space and time, form andsubstance, negation and affirmation, finite and infinite, essence and manifestation, now and forever, here and there, Absolute and Relativity.
  Trong cách viết văn tiếng Anh, người ta sử-dụng từ nào theo loại nấy; DMT đã biết dùng từ nào theo loại nấy từ đầu câu, nhưng đến cuối câu thì lại viết Absolute and Relativity, 2 từ ấy không đồng loại (Absolute là tính-từ,Relativity là danh-từ), nên không đi đôi với nhau được. [Phải là Absolute and Relative (cùng là tính-từ) hoặcAbsoluteness and Relativity (cùng là danh-từ).]
  2c/ DMT viết: One thing deserves to command greater attention than a good-looking pair of tits isnot the holy thing.
  Trong câu này, không có chủ-từ cho động-từ is, vì từ-đoạna good-looking pair of tits” đã là đồng-chủ-từ của động-từ “deserves”. Nếu muốn cho động-từ “is” có chủ-từ thì phải thêm liên-từ “which”= agood-looking pair of titswhichis not the holy thing.
  2d/ DMT, trong một đoạn khác, đã giải-thích Tam Bảo Trọng Quý Lời [đáng lẽ là Tín Quý Trọng], v.v...

  Tôi nghĩ là trong các tác-phẩm (sách, videos...) của ông, chắc không có các nhược-điểm tương-tự.

  3) Về nội-dung các trích-đoạntrong email của DMT:

  3a/ Về TƯƠNG TUYỆT ĐỐI(Học-Thuyết, Triết-Lí):
  DMT lí-luận:Nếu ai chứng-minh được rằng DMT không phải là Thượng Đế (God 3.0) thì DMT sẽ chịu thua $1,000,000.00. Nhưng không ai chứng-minh được như thế, vậy DMT thực-sự là God 3.0.
  Nhưng DMT không chỉ dành/giành riêng vai trò Thượng Đế cho chính mình, mà bảo là ai cũng là Thượng Đế. Như thế, nhu-liệu (software: tạo-vật) cũng là lập-trình-viên (programmer: tạo-hóa); chúng ta [sự vật] có thể sinh-hoạt (nghĩ, nói, làm) theo í chúng ta, không theo lập-trình của Thượng Đế, mà theo Việt Đạo tức “Tương Tuyệt Đối trong TínQuýTrọng”.
  Thậm chí DMT bảo là không có Thượng-Đế, bởi vì nếu có Thượng Đế và Thượng Đế ở trên ta, quanh ta, trong ta, thì Thượng Đế phải chứng-minh sự hiện-diện/hiện-hữu ấy, bằng cách đưa ra một chứng-minh-thư, tỉ như cái thẻIDDMT được cấp ở . Cho nên, nếu nói là có Thượng Đế, thì sự “có” ấy quả là Tương Đối; mà đã tương đối thì không tuyệt đối, tức là không có Thượng Đế.

  DMTviết, ở Định-Nghĩa cuối-cùng trong 20 Định-Nghĩa: “Tương Tuyệt Đối là tất cả và là chẳng là gì cả, mâu-thuẫn và không-mâu-thuẫn, luận-lí-học và siêu-hình-học, Thiên-Chúa và phi-Thiên-Chúa, tinh-thần và vật-chất, không-gian và thời-gian, hình-thức và thực-thể, phủ-định và khẳng-định, hữu-hạn và vô-hạn, thực-chất và biểu-hiện, bây giờ và mãi mãi, đây và kia, tuyệt-đối và tương-đối.
  Xét về hình-thức, đây là Luận Lí Học; xét về nội-dung, đây là Triết-Học. Mà triết-lí thì đã bị Kinh Thánh [theHoly Bible] lên án rồi (Col 2:8= Sách Cô-Lô-Xê, Chương 2, Câu 8).

  Theo tôi, triết-lí nào, tôn-giáo nào, cũng đều đưa ra Chủ-Thuyết của mình, và tự cho mình là đúng (chân-lí, tuyệt-đối).
  Tôi mong tìm nơi “Tương Tuyệt Đối”, “Việt Đạo”, “Nền Văn-Minh Sắp Đến Của Siêu Nhân-Loại” của DMT, một cái gì khác hơn, mới hơn, “hay” hơn, hơn là Tương-Đối, mà lại là Tương-Đối một cách tuyệt-đối.

  Riêng về điểm này, trước đây tôi đã từng nghe có một phản-biện:
  Về luận-lí-học, Tương-Đốikhông phải hoàn-toàn tương-đối, bởi vì nếu nó hoàn-toàn tương-đối, thì Thuyết Tương-Đốicũng là tương-đối, tức Thuyết Tương-Đốitự nó đã không tuyệt-đối. Đã không tuyệt-đối thì sao dám bảo mọi sự, mọi việc, mọi vật đều là tương-đối?
  Ở một nơi khác, DMT viết thêm: “Tương Tuyệt Đối là không có chân lý tuyệt đối.
  Này nhé: (DMT nói/viết, là một sự, một việc.
  Câu nói/câu viết [Thuyết] của DMT là một vật.
  DMTbảo “Không có chân lý tuyệt đối”; vậy thì câu nói “Không có chân lý tuyệt đối” [câu nói ấy là một vật, one thing among everything] phải là chân-lí/tuyệt-đối, vì nếu nó không tuyệt-đối (nếu nó tương-đối) thì hóa ra là mọi sự, mọi việc, mọi vật chỉ là tương-đối một cách tương-đối [tức là vẫn có chân-lí tuyệt-đối!]
  Vậy phải kết-luận: “Mọi sự, mọi việc, mọi vật đều là tương-đối, trừ câu nói này.” Tức câu nói này, riêng câu nói này, thì là tuyệt-đối.
  Cần phải sửa lại: “Không có chân lý tuyệt đối, trừ câu nói này.

  3b/ Về GOD 3.0(Tín-Ngưỡng, Tôn-Giáo):
  Ở nhiều nơi, DMTviết: “Jesuslà God 2.0, con đẻ của Jehovah God 1.0, đãtái-sinh làm DMTGod 3.0”.
  Nhưng ở một nơi khác, tôi lại đọc thấy:
  DMTkhông những là ChúaJehovah[God 1.0] mà trên thực-tế còn là Thượng-Đế thật-sự của toàn vũ-trụ từ khởi-thủy cho đến tận-cùng của thời-gian [tức God 0.0!].
  Và một nơi khác: “Jehovahlà God 1.0, cha của Jesus God 2.0, đã tái-sinh làm DMTGod 3.0”.
  Nguồn:
  http://upactv.blogspot.com/
  Hình ảnh cho Jehovah God 1.0 has returned as DMT ...
  Hình ảnh khác cho Jehovah God 1.0 has returned as DMT God 3.0

  Hóa ra DMTvừa là Thượng-Đế [Tạo-Hoá], mà lại vừa là cha (Jehovah), vừa là con (Jesus) [Tạo-Vật]?
  Về các phiên-bản [tạo-vật], chỉ có thay-đổi ngôi/vị, phiên-bản/thế-hệ, nhưng rồi vẫn cứ lẩn-quẩn với Chúa 3-Ngôi, nhất là JehovahJesusmà chính DMTđã bài-bác rồi (Xem Phần IItrên kia.)

  3c/ Về TÂN VĂN-MINHcủa SIÊU NHÂN-LOẠI(Thiện vs. Ác, Chiến-Tranh vs. Hòa-Bình):
  Một mặt, DMTmuốn được Việt Nammời về trổ tài giúp nước(Xem Đoạn 42trên kia.), một mặt DMTcũng không muốn vềđể chính quyền hiện nay có thể bỏ ma túy vào va lirồi bỏ tùvề tội buôn lậu ma túy...
  Cũng như DMTkhẳng-định: “Chỉ cần mỗi người dân Việtcan đảm nhận mình là Việt Tửcương quyết đứng lên thực thi “Tứ Bối”... Toàn dân “Tín Quí Trọng” tiến lên... là đất nước sẽ hùng mạnh, mang “Vũ Trụ Đạolãnh đạo cả nước Tầutrong những năm sẽ tới.” để rồi đề-quyết: “Chế-tạo, hoặc mua ngay, khoảng 100 đầu đạn nguyên-tử, cùng với hỏa-tiễn tầm xa10,000 cây số, đủ sức bắn đi từ Việt Namthẳng tới Bắc Kinh hay các yếu-điểm kinh-tế kháccủa Hoa Cộng.

  Nhìn chung thì DMT“chống Cộng”.
  Nhưng rồi trong buổi phỏng-vấn của kí-giả Lê Thành Quangngày 8-11-2008, LTQhỏi: “Ls [DMT] có viết: Vào khoảng tháng 8-2008, Chính Phủ Việt Nam đã ra nghị quyết cho phép nhân tài VN không có chân trong đảng Cộng Sản Việt Namtham dự vào chính quyền ở bất cứ chức vụ dân cử nào, kể cả Chủ Tịch Nhà Nước hay Tổng Thống bắt đầu từ năm 2011. Như vậy là nếu không có gì thay đổi quan trọng, chỉ 3 năm nữa (2011) dân ta sẽ bầu Tổng Thống của một nước Việt Nam thống nhất dân chủ tự do đầu tiên trong 4000 năm lịch sử”? DMTtrả lời: “Đúng thế.”
  Hơn thế, DMTcòn phát-biểu: “Nghị quyết mới của chính phủ VN hiện nay là một cuộc cách mạng vượt bực trên xa sự tưởng tượng mong ước của những người ham chuộng dân chủ tự do thực sự. Nó theo đúng đề nghị của tôi trong quyển Quốc Sách: Con Đường Hành Độngmà giới lãnh đạo VN hiện nay đã rất hâm mộ và cố gắng đi theo từ năm 1991. Trong thực tế những người ham chuộng dân chủ tự do giả tạonhư vịsẽ phải coi chừng. Không được lợi dụng nghị-luật nói trên để phá rối trị an, làm phản cách mạng, đưa những tư tưởng lỗi thời của Anh, Pháp, Mỹ, Ngahay Trung Cộng trở lại VN, gây khó khăn cho những bước tiến quan trọng mà các Việt Tử nằm vùng hiện nay trong chính quyền đã đạt được trong 17 năm vừa qua.”

  4) Tôi định nêu lên thắc-mắc (vì đây là một vấn-đề lí-luận, luận-lí-học), song lại đọc được một câu viết của DMTtrả lời một độc-giả: “Trong Tương Tuyệt Đối, định nghĩa xong lại có thể xoá đi như chưa định nghĩa, và nói ngược nói xuôi thế nào cũng được.” và một câu viết khác DMT trả lời một độc-giả khác: “họcđể sống thì Tứ Bối là đủ. Họcđể lý luận thìTương Tuyệt Đối làthừa.” Thêm một câu viết nữa: “Nay nghe ta, không nói nữa, thì sẽ không sai nữa và giữ được hoà khí với VNĐ.”
  Bối-rối quá, tôi đành chọn “giữ hòa khí với VNĐ”.

  *
  Tôi rất kính-trọng những vị có trí lớn, chí lớn, nhưDr. Mac Truong (DMT). Tôi mong-chờ được đọc và xem thêm của ông những công-trình thực-tế hơn, khả-thi hơn, nhiều tính thuyết-phục hơn, và vẫn chúc ông thành-công dù ở địa-hạt hay mức-độ nào.
  Tạm kết: Trước mắt là tôi chúc ông thành-công với chuyến đi Haitisắp tới, tiếp theo là in được cuốn sách “THE GOD FACTOR”, làm những thành-tích cụ-thể đầu tiên.
  Dù sao, thiển-kiến của tôi ở đây cũng chỉ là một hạt cát, trong lúc các í-tưởng và hoài-bão của ông thì bao-la trong viễn-kiến phi-thường. Xin mời độc-giả thưởng-thức một số trong nhiều tác-phẩm của DMT:  17 LOVE pdf DownloadView
  1-THE GOD FACTOR - 2015pdfDownloadView
  DMT & AR POEM pdfDownloadView
  FOREST OF LIFE STORY FOR KIDS 2015 pdfDownloadView
  G-ANGELS STORY - last pdf DownloadView
  GOD MAP 5-17-09 last big characters pdf DownloadView

  LÊ XUÂN NHUẬN 3. The Following User Says Thank You to Poupi For This Useful Post:


Qui Định Đăng Bài

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •