THẤT TÌNH HẠI NGŨ TẠNG

Ngô Đại Tiên

Luyện ba báu công phu trước nhất,
Diệt phàm tâm đức hạnh giồi trau,
Đừng cho thần tán khí hao,
Thất tình lục dục đón rào cho an.
Hay giận dỗi thương can tổn mộc,
Quá mừng vui hỏa đốt tâm suy,
Buồn thương rất hại thổ tỳ,
Lo nhiều, hao tổn ích gì hành kim.
Hay sợ sệt thân hình tiều tụy,
Ngũ tạng suy, thần khí khó tu,
Người tu nên nhớ dặn lòng,
Như như, mặc mặc, luyện công mới thành.


THI

Đạo chẳng nơi xa, vốn bởi ta,
Có tâm thanh tịnh mới nên là,
Dụng công tu luyện khai chơn khiếu,
Muôn tánh ngàn danh cũng đó ra.

Luyện ba báu công phu trước nhất,