T h á n g B a G ã y S ú n g - Cao Xuân Huy

Giọng đọc: Khắc Thiệu